Title

„Качество за цял живот“

Основаната през далечната 1990г. в град Пловдив, "Теолино Пласт" ООД е пионер в производството, доставката и монтажа на ПВЦ външни ролетни щори. За постигане на високите цели и развитие, които си е поставило дружеството инвестира значителна част от своите приходи и оборудва производствена база с модерни съоръжения, внос от Германия, позволяващи увеличаване на производствените мощности. Ръководството декларира ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания в Политиката по качество ,безопасни условия при работа и опазване на околната среда, за да представя на своите контрагенти, партньори и клиенти услуги с високо качество, които да отговарят на техните очаквания и изисквания, както и ангажимент за непрекъснато подобряване на ИСУ .


Мисия, визия и ценности на компанията

Нашата мисия - Да предлагаме енерго-спестяващи прозоречни и слънцезащитни системи чрез ефективни решения на нашите партньори

Нашата визия - Лидер на Балканите и предпочитан партньор на Европейските пазари

Нашите ценности

Лоялност - Лоялността е наша солидна основа, стъпили на нея, ние градим нашия мироглед. Проекцията на тази лоялност към организацията, колегите и нашите партньори посява зародиша на доверието, което през годините пораства в стабилност и просперитет.

Предприемчивост - Ние вярваме в безкрайния човешки потенциал, който позволява постоянното прекосяване на границите на невъзможността. За нас няма проблем, който е нерешим, няма задача която е невъзможна. Всичко това е благодарение на нашия апетит за предизвикателство придружен с аналитичен подход за намиране на решение.

Справедливост - Организацията е сумата на нейните части, чиято фондация са служителите и партньорите. Всеки един носи отговорността да извършва неговата роля пълноценно. Това води до позитивни резултати, а ние вярваме, че е наше задължение те да бъдат разпределени справедливо. Но за да има справедливост, когато налице са негативи, то наша отговорност е да предприемем действия.

Прецизност - Прецизността е наша характерна черта, която ни отличава и ни кара да се гордеем с това , което правим. Отделеното внимание към дори и най-незначителния елемент е гаранция към нас самите, че труда си е заслужавал, независимо от резултатите. Без тази прецизност, резултата е без значение, защото истината е в изпълнението.

Мотивация - Благодарение на мотивацията на всеки един от нас, ние постигаме целите си.

Това е олицетворено от нашия стремеж към успех и съвършенство, видим при гордостта от крайния резултатПринципът на активното участие на работещите в осигуряване на БЗР се осъществява по цялата верига на дейността - от идентифициране на опасностите и оценката на риска до разработването на мерките за безопасност и тяхното поддържане. Спазване изискванията на действащото законодателство, свързано с осигуряване на безопасен и здравословен труд, както и за определяне и спазване изискванията на другите заинтересовани страни е задължително.

Основният подход за изпълнение на политиката по БЗР е чрез превенция на риска, приложена на всички работни места, осъществяване на контрол и мониторинг, с цел елиминиране на опасно поведение, което може да бъде причина за трудови злополуки. Основната цел е предотвратяване на аварии, трудови злополуки, наранявания и заболявания на всички сътрудници, които работят под контрола на „Теолино Пласт"ООД

За съответствие на процесите и дейностите, които са под нашия контрол с приложимите законови и други изисквания, отнасящи се до аспектите на ОС, като спестяване на природните ресурси и управление на отпадъците Ръководството поема отговорността и има готовност за реагиране при всякакви извънредни ситуации, които биха могли да се случат с хора работещи под контрола на организацията или да имат пряко неблагоприятно въздействие върху околната среда. Ръководството на „Теолино пласт" ООД прокламира идеята, че опазването на околната среда е всеобщо задължение на всеки. В тази връзка стремежът е всеки да се придържа към следните принципи: постоянно повишаване на знанията, квалификацията и екологичното осъзнаване, спазване на нормативните изисквания по опазване на ОС, ангажираност към качествена работна среда и поддържане на активна информационна политика, непрекъснат контрол и мониторинг на процесите, осигуряващ своевременно предприемане на превантивни и коригиращи действия.

Прилагайки тези принципи чрез реализиране на програми за непрекъснато подобряване на екологичното поведение на фирмата управление на отпадъците и значимите аспекти на околната среда ръководството на „Теолино пласт" ООД си поставя основни цели по предотвратяване на замърсяването и минимизиране на отпадъците, предотвратяване на еко-рискове, поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при аварии за защитата на персонала и населението и оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление, особено на невъзобновяеми енергийни източници

Основен инструмент за прилагане на декларираната политика е документираната и внедрена Интегрирана система за управление на „Теолино пласт" ООД, която отговаря на международните стандарти: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

 

                                                                                                                                                                                                                                  Утвърдил, Управител

                                                                                                                                                                                                                                             Красимир Илиев

                                                                                                                                                                                                                                                      02.03.2018 г.


                                                                                                                              
За контакти

Фабрика и офис:
4023 Пловдив, ПК 129
ул. "Нестор Абаджиев" 55

Склад София:

тел.: 032 / 904 904
факс: 032 / 904 900
ел.пощаl: office@teolinoplast.bg

ел.поща: sofia@teolinoplast.bg

  всички изложбени зали и офиси   имате въпроси? пишете ни